Vorms

Reiskoste

Reiskoste (Wes-Kaap): PDF
Reiskoste (Algemene Sinode): PDF

Argief Reglemente en Handleidings

Regl 4.1: Die Algemene Taakspan Argief (ATA) se Reglement. PDF of Word
Regl 4.2: Beleid vir argiefbewaarplekke van die NG Kerk. PDF of Word
Regl 4.3: Reglement vir die hantering van argief- en museummateriaal. PDF of Word
Regl 4.4: Reglement vir die hantering van die doop- en lidmaatregisters. PDF of Word

Vorms vir gebruik by huwelike

21 Januarie 2014: Huweliksbevestigers word daaraan herinner dat ‘n huwelik binne ‘n week na die bevestiging by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer moet word. Die Departement se kennisgewing kan hier afgelaai word. DHA 13/3/6/1

Dokumente benodig: PDF of Word
Klad huweliksvorm: PDF of Word

Vorms ten opsigte van lidmate (soos na verwys in die Kerkorde)

Vorm 1 (Doopseel): PDF of Word
Form 1 (Certificate of Baptism): PDF or Word
Vorm 3 (Attestaat): PDF of Word
Vorm 5 (Lidmaatskapsertifikaat): PDF of Word
Vorm 6 (Verklaring deur lidmate van ander kerke): PDF of Word
Vorm 7 (Verklaring insake lidmaatskap): PDF of Word
Form 7 (Membership declaration): PDF or Word
Rektifikasievorm: PDF of Word

Vorms vir gebruik deur Ringskribas

Jaarlikse Inventaris van ringstukke
Wes-Kaapland: PDF of Word
Noord- en Oos-Kaapland: PDF of Word
Transvaalse Sinodes: PDF of Word