Vorms

Vorms ten opsigte van lidmate (soos na verwys in die Kerkorde)

Vorm 1 (Doopseel): PDF of Word
Form 1 (Certificate of Baptism): PDF or Word
Vorm 3 (Attestaat): PDF of Word
Vorm 5 (Lidmaatskapsertifikaat): PDF of Word
Vorm 6 (Verklaring deur lidmate van ander kerke): PDF of Word
Vorm 7 (Verklaring insake lidmaatskap): PDF of Word
Form 7 (Membership declaration): PDF or Word
Vorm 8 (Geloofsbrief): PDF of Word
Vorm 10 (Akte van Demissie): Word
Vorm 11 (Akte van Demissie by Emeritaat): Word
Rektifikasievorm: PDF of Word

Vorms vir gebruik deur Ringskribas

Jaarlikse Inventaris van ringstukke
Wes-Kaapland: PDF of Word
Noord- en Oos-Kaapland: PDF of Word
Transvaalse Sinodes: PDF of Word

Reiskoste

Reiskoste (Wes-Kaap): PDF
Reiskoste (Algemene Sinode): PDF

Argief Reglemente en Handleidings

Regl 4.1: Die Algemene Taakspan Argief (ATA) se Reglement. PDF of Word
Regl 4.2: Beleid vir argiefbewaarplekke van die NG Kerk. PDF of Word
Regl 4.3: Reglement vir die hantering van argief- en museummateriaal. PDF of Word
Regl 4.4: Reglement vir die hantering van die doop- en lidmaatregisters. PDF of Word

Vorms vir gebruik by huwelike

Dokumente benodig: PDF of Word
Klad huweliksvorm: PDF of Word