Ondersteuning

Welkom by die NG Kerk in Suid-Afrika se Diensgroep vir Ondersteuningsdienste.

SDO (Sinodale Diensgroep vir Ondersteuningsdienste)
Voorsitter: Dr Guillaume Smit, 083 306 1561, Epos
Saakgelastigde: Ds Lenois Stander, 021 957 7103, 084 627 9543, Epos

Hierdie diensgroep bestaan uit vyf taakspanne:

STD (Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge)
Voorsitter: Mnr Johann Vos, Epos
Saakgelastigde: Ds Lenois Stander, 021 957 7103, 084 627 9543, Epos

STE (Sinodale Taakspan vir Eiendomme)
Voorsitter: Mnr Dirk van Niekerk, 082 805 5533, Epos
Saakgelastigde: Ds Lenois Stander, 021 957 7103, 084 627 9543, Epos

STK (Sinodale Taakspan vir Kommunikasie)
Voorsitter: Dr Guillaume Smit, 083 306 1561, Epos
Bestuurder: Mev Ronelda Visser, 021 957 7195, Epos
Mediabeampte: Mev Wilmi Wheeler, 021 957 7118, Epos
Multimedia Inhoudskepper: DJ Muller, 021 957 7105, Epos

STFA (Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie)
Voorsitter: Ds Monty Sahd, 083 449 2461, Epos
Saakgelastigde: Ds Lenois Stander, 021 957 7103, 084 627 9543, Epos

Regskommissie
Voorsitter en Aktuarius: Ds Cobus Swanepoel, 084 951 5913, Epos