Poste

[1]  PSD: Missionale begeleiding en Afrika-ekumene

Sluitingsdatum vir aansoeke: Maandag 24 Mei 2021 om 12:00
Advertensie soos in die Kerkbode: Advertensie
Dekbrief wat die aansoek moet vergesel: Aansoekvorm
Volledige omskrywing van die pos: KPA’s van pos

Opsommende verantwoordelikhede

  • Begeleiding van gemeentes in hul missionale getuienis verantwoordelikheid.
  • Afrika Susterkerk-verhoudinge: Ondersteuning van vennootskappe met susterkerke in Zimbabwe, Mosambiek, Malawi, Nigerië en Kenia.
  • Administrasie en Bestuur: Begroting- en bestuursfunksies van die Gesamentlike Diensgroep vir Getuienisaksie.

Vereistes

  • ’n Proponent of geordende predikant van die NG Kerk (verdere teologiese opleiding met spesialisasie in missiologie en evangelistiek word sterk aanbeveel).
  • Kennis en ervaring van gemeentelike getuienisbediening.
  • Goeie begrip van verskillende kulture in Afrika en die vermoë om goeie kruiskulturele verhoudinge te kan bou.
  • Goeie kennis en begrip van die kerk se historiese betrokkenheid by ons susterkerke in Afrika.
  • Bewese ondervinding van netwerkbedieninge en vennootskapsbestuur.
  • Bewese organisatoriese-, bestuurs- en administratiewe vaardigheid.
  • Beskikbaar vanaf 1 September 2021.