Poste

SEKRETARESSE (DIACONIA) – 5/8ste pos

Sluitingsdatum vir aansoeke: Donderdag 25 November 2021 om 12:00
Advertensie: Advertensie
Dekbrief wat die aansoek moet vergesel: Word

Vereistes
Die ideale kandidaat beskik oor ’n toepaslike kwalifikasie en ervaring waarin administratiewe kundigheid en organisasievermoë bewys is.  Goeie kommunikasievermoë in beide Afrikaans en Engels en uitstekende menseverhoudinge word vereis, asook die vermoë om geskrewe stukke taalkundig te versorg.  Die aanstelling verg gevorderde kennis van woordverwerkingsprogramme, sigblaaie, asook e-pos en webwerf aangeleenthede.  Basiese finansiële vaardigheid sal die aansoek versterk.

Verantwoordelikhede
• Algemene ondersteuning aan die Predikante in Sinodale Diens binne die eenheidsbediening (Diaconia) in die uitvoering van diverse daaglikse verpligtinge
• Agendas en notules
• Taalkundige versorging van dokumente
• Die reël van vergaderings en byeenkomste van kleiner groepe
• Skakeling met gemeentes en leraars
• Administrasie van beurse en oorsig oor die instandhouding van ’n aantal geboue

Besoek asseblief Diaconia se webwerf vir agtergrond:  Diaconia