Poste

SAAKGELASTIGDE
(PSD: Sinodale Diensgroep vir Ondersteuningsdienste)

NUWE Sluitingsdatum vir aansoeke: Maandag 18 Oktober 2021 om 12:00
Advertensie soos in die Kerkbode van 17 September en 8 Oktober 2021: Advertensie
Dekbrief wat die aansoek moet vergesel: Word
Volledige omskrywing van die pos: PDF

Vereistes
• Bewese ervaring en insig ten opsigte van die realiteite wat die Kerk in 2021 beleef, met die roeping om in hierdie verband Skrifgetroue leiding te gee.
• Kennis van finansiële bestuur, begrotingsbestuur en -beheer
• Bewese administratiewe en bestuursvaardighede – veral binne spanverband.
• Visionêre leierskap en goeie kommunikasievaardighede.
• Teologiese opleiding sal as aanbeveling dien.
• Beskikbaar vanaf 1 Februarie 2022.