POPIA

PAIA: Wet op Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000 POPIA: Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013 Die volgende dokumente verskaf die wetlik vereiste dokumentasie ten opsigte van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NG … Continue reading POPIA