Sinode 2019

SINODE 2019

DATUM:
Maandag 13 tot Vrydag 17 Mei 2019
PLEK: ATKV Goudini-spa, Rawsonville
TEMA:
Volg Jesus met waagmoed
DAGTEMAS:
Maandag: Verootmoediging
Dinsdag: Prysgawe
Woensdag: Waagmoed
Donderdag: Verbeelding
Vrydag: Verbintenis
GELOOFSBRIEWE:
Alle geloofsbriewe moet
voor Dinsdag 12 Februarie 2019 ontvang word.

Omsendbrief 1 oor die sinodesitting kan hier afgelaai word: Omsendbrief1
Die Geloofsbrief kan hier afgelaai word: Geloofsbrief
[Egpare moet asseblief duidelik aangedui word veral as hulle uit verskillende gemeentes kom. Kyk ook na die opsie om jou eie karavaan te bring én betaal te word].
E-pos die Geloofsbrief aan Sanet Gunter by skriba@kaapkerk.co.za of skakel haar (soggens) by telefoon: 021 957 7155.

UIT DIE MODERATUUR

Uit die ModeratuurUit die Moderatuur – 16 Januarie 2016 – PDF
Uit die Moderatuur – 14 November 2015 – PDFAlgemene SinodePastorale Brief en besluite van die Algemene Sinode (Oktober 2015) oor Selfdegeslagverhoudings
Klik hier om die Pastorale Brief en besluit oor selfdegeslagverhoudings af te laai: PDFHuweliksbevestigersNUUT: Omsendbrief 10 van die Departement van Binnelanse Sake
(Gepubliseer op 22 September 2015 op hierdie webblad)
Huweliksbevestigers moet asseblief dringend en deeglik kennis neem van die Departement van Binnelanse Sake se Circular 10 van 18 Desember 2013. Lees dit direk op die Departement se webblad of laai ‘n oorgetikte kopie hier af: Circular 10
Klik hier vir ‘n direkte skakel na die Departement van Binnelandse Sake: DHA Notices8 Februarie 2014: Adresverandering van ‘n huweliksbevestiger
Huweliksbevestigers, wie se adres verander, moet asseblief hulle sinodale kantoor laat weet sodat die sinodale kantoor die amptelike prosedure met die Departement van Binnelandse Sake kan afhandel: “It is required that the Department’s Head office be informed every time a Marriage Officer changes address and office of submission. Instruction to move the Marriage Officer’s file (which has the designation letter) has to come from us (Head Office).” Patience Sehodi, Marriages Section, Head Office, Department of Home Affairs.21 Januarie 2014: Registrasie van huwelike
Huweliksbevestigers word daaraan herinner dat ‘n huwelik binne ‘n week na die bevestiging van die huwelik by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer moet word. Die Departement se kennisgewing kan hier afgelaai word. DHA 13/3/6/1NG Kerk in SA se logoDie NG Kerk in SA se Kerkseel het ‘n interessante geskiedenis. Dit het oor die jare verskeie weergawes beleef. Lees gerus in die volgende aflaaibare dokument meer oor die geskiedenis en betekenis van die kerkseel: PDFDie Argief het ‘n paar versoeke ontvang om die logo van die NG Kerk in SA (Sinode van Wes- en Suid-Kaapland) in ‘n duideliker formaat beskikbaar te stel, sodat gemeentes dit in drukwerk kan gebruik. Die nuutste weergawe kan hier afgelaai word as ‘n PNG (Portable Network Graphic) prent. Die formaat is deurskynend, sodat dit ook op ‘n kleur agtergrond gedruk kan word. Dit is ook in ‘n kleiner JPEG (.jpg) formaat beskikbaar. Kontak die Argief vir ander formate of behoeftes.

  • Klein: Geskik vir e-pos (.jpg): Klein
  • Medium: Geskik vir dokumente: Medium
  • Groot: Geskik vir drukwerk: Groot
  • Geskik vir professionele drukwerk (.png): PNG
  • Die nuwe (2015) kleurvolle logo wat informeel gebruik word – sien bo links op hierdie webblad (.png): PNG

Die nuutste weergawe van die kerkseelTafelberg – Die berg dui die ligging van die sinode aan: die “Kaapkolonie” en deesdae die Wes-Kaap. Berge het egter ook ’n mooi geestelike betekenis. Psalm 125: 2 sê “Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.” Die berg wil dus nie net die plek aandui nie, maar ook die beskerming van die Here.
See en Seilboot – Die seilboot vertel die verhaal van hoe die lidmate in die Kaap aangekom het. Saam met Jan van Riebeeck (1652) se koms, het die Bybel en die gereformeerde geloof na die nuwe kolonie gekom. Die koms van die Hugenote (sedert 1688) het die Gereformeerde Kerk verder gevestig. Die Hugenote was Franse gereformeerde gelowiges – mense wat vanweë hulle gereformeerde (ook protestantse geloof genoem) wreed vervolg is deur die Katolieke kerk. Die Hugenote het via Nederland na Suid-Afrika gekom.
Son – Die son word besonder duidelik aangetoon. Die vermoede is dat dit verwys na Maleagi 4: 2 wat praat van “die son van redding skyn met genesing in sy strale.” Gereformeerdes glo dat dit verwys na Jesus Christus. Die Bybel, die Kruis en die Son vertel dus duidelik dat dit hier gaan om ’n kerk wat die verlossingsboodskap van Jesus Christus in Suid-Afrika wil verkondig.
Vrou – ’n Vrou word dikwels gebruik om die kerk te versinnebeeld. Daar word soms gesê dat God ons Vader is en die kerk ons Moeder. Die vrou versinnebeeld dus vermoedelik die kerk of die gemeentes.
Kruis – Die kruis is die simbool van die Christendom. Dit verwys na Jesus Christus se sterwe aan die kruis.
Die Bybel – Die Bybel staan sentraal in die gereformeerde kerke. Die gereformeerde kerke gee aan die Bybel die hoogste gesag. ’n Kerkvergadering of ’n pous kan nie besluite neem wat die Bybel weerspreek nie. “Sola scriptura” (die Skrif alleen) is dus een van die hoekstene van die gereformeerde of protestantse belydenisskrifte.
Anker – Die anker is ’n simbool van vastigheid en hoop – ook ’n verwysing na die Kaap die Goeie Hoop.
Hart – Die mensehart wat op die altaar staan en brand is ’n teken van die liefde wat hom geheel en al aan God wy. Die anker (hoop), kruis (geloof) en hart (liefde) versinnebeeld gesamentlik 1 Korintiërs 13: 13: “En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!”
Altaar – Die altaar is vermoedelik ’n rots en verwys na die Kerk as die rots. Dit verwys vermoedelik na Matteus 16:18 waar Jesus vir Petrus sê: “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”
Teks – Die teksverwysing is na 1 Korintiërs 14:40 wat in die 1983 Afrikaanse Bybel lees: “Alles moet egter gepas en ordelik geskied.”
Naam – Die naam van die kerk vertel dan ook dat dit die “Nederduitse” (uit Nederland) Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika is. Aanvanklik was die Kaapse Sinode (sedert 1824) die enigste sinode van die NG Kerk. Maar as gevolg van verskeie redes ontstaan daar al meer sinodes buite die Kaapkolonie. So kry Natal in 1861, Oranje-Vrystaat ’n eie sinode in 1865 en Transvaal in 1866. Pogings tot vereniging van die sinodes het na Uniewording in 1910 misluk, maar in 1962 is hierdie pogings uiteindelik suksesvol met die totstandkoming van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Die oorspronklike kerk het egter deurgaans sy naam behou: Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.NavraeSkryf gerus ‘n e-pos aan die Argief of gebruik die kontakvorm by “Kontak ons“.