Kontak ons

Posadres: Privaat sak X8, Bellville, 7535
Straatadres: NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530
Telefoon: 021 957 7104
E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za
PBO: 9300 13251

Saakgelastigde
Ds Bossie Minnaar
Telefoon: 021 957 7104 / 083 270 5211
E-pos: bossie@kaapkerk.co.za

Bestuurder: Argief
Dr Andrew Kok
Telefoon: 021 882 9923
E-pos: argief@kaapkerk.co.za

Bestuurder: Diensverhoudinge
Mnr Kenny Raats
Telefoon: 021 957 7104 / 082 886 5643
E-pos: kraats@kaapkerk.co.za

Bestuurder: Finansies
Mev Annerina Viljoen
Telefoon: 021 957 7108
E-pos: aviljoen@kaapkerk.co.za

Rekenmeester: Finansies, Studielenings
Mev Ingrid van Eck
Telefoon: 021 957 7107
E-pos: ivaneck@kaapkerk.co.za

Finansiƫle Beampte: Sinodale Aandeel, Deuroffers, Verbande
Mev Hannelie Strydom
Telefoon: 021 957 7111
E-pos: hstrydom@kaapkerk.co.za