Kontak

Posadres: Privaatsak X8, Bellville, 7535
Straatadres: NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530
Telefoon: 021 957 7104
E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za
PBO: 9300 13251

Saakgelastigde
Ds Lenois Stander
Telefoon: 021 957 7103 / 084 627 9543
E-pos: lenois@kaapkerk.co.za

Bestuurder: Finansies
Mev Annerina Viljoen
Telefoon: 021 957 7108
E-pos: aviljoen@kaapkerk.co.za

Rekenmeester: Finansies, Studielenings
Mev Ingrid van Eck
Telefoon: 021 957 7107
E-pos: ivaneck@kaapkerk.co.za

Rekenkundige Beampte: Sinodale Aandeel, Deuroffers, Verbande
Mev Wanda Gildenhu├┐s
Telefoon: 021 957 7111
E-pos: finadmin@kaapkerk.co.za

Administratiewe Beampte: Eiendomme en Versekering
Mev Lisa Human
Telefoon: 021 957 7116
E-pos: eiendomme@kaapkerk.co.za