Vorm

Kerklike Statistiek
Watter jaar se inligting word ingevul?

Lidmate

Predikante, diensleraars en jeugwerkers

(onbepaalbe termyn)
(Dit sluit brugleraars, tentmakerpredikante en pastorale hulpe in)
(nie vrywilligers soos kategete of kleuterkerk personeel nie)

Lidmaat Betrokkenheid

Dui asseblief aan hoeveel kleingroepe daar in die gemeente is. Met “kleingroepe” word bedoel enige Bybelstudie-, sel- of groeigroep. Dit kan ook wyke wees wat gereeld vergader, of gebedsgroepe – enige groep wat gereeld bymekaar¬kom vir onderlinge sorg en gebed of ondersteunersgroepe soos vir enkellopendes, geskeides of dwelmafhanklikes. Verskaf ook die totale getal mense (lidmate en nie-lidmate) wat by hierdie groepe ingeskakel is.
(formeel bevestig as ouderling of diaken)
(dienswerkers, kategete, kleuterkerk, gasvryheid, ens)

Eredienste

Tel asseblief alle mense – ongeag of hulle lidmate is (babas, besoekers, inwoners in tehuise wat die gemeente se erediens via ’n TV of luidspreker volg ) wat op die vier Sondae van Februarie in enige van die gemeente se eredienste was (oggend, aand, informeel). U hoef dus geen gemiddelde uit te werk nie. Gee die werklike totale getal wat op die spesifieke Sondag ’n erediens in u gemeente bygewoon of aanlyn gevolg het.

Ander

Kommentaar

Enige ander ter saaklike inligting
Sending