Vorm vir Kerklike Statistiek

Plettenbergbaai

Ring: Knysna

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 137
Belydende lidmate: 835
Aantal gedoop: 18
Aantal belydenis afgelê: 6

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daar was baie afsterwes en baie mense wat getrek het a.g.v. ekonomie en besighede wat toegemaak het.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 15
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning 0

Website: http://www.ngplet-suiderkruis.co.za
Sosiale Media:

http://www.noorderkruis.co.za
Facebook: Suiderkruisgemeente
Facebook: Noorderkruis

Notas of Kommentaar

(1) HOOGTEPUNTE:
Buite wyksgemeentes se basaar (Maart en September) is gekenmerk deur ‘n baie sterk gees van ywer en samehorigheid. Nuwe leiers figure het na vore gekokm en baie “rand figure” het hulle gewig ingegooi en is sedertdien baie meer aktief.
(2) UITDAGINGS:
Om die regte maniere te vind om ‘n nuwe geslag gelowiges te bemagtig om waarlik Koninkryks gerig te wees.
(3) BEDIENINGE/PROJEKTE:
*Barmhartigheid:
Beide leraars het spesiale pogings geloot om sekere families weer materiel op pad te plaas en weer geestelik heel te maak.
*Getuienis:
– Missionêre diakonaat deur bemagtiging projek in die een kerkgebou dra die Woord sterk uit.
– 2 Lidmate het die Pinkster reeks by die plaaslike VGK gemeente hanteer en die een leraar het Pinksterfees nagmaal daar bedien, om die gemeenskap se slaphande te versterk.
*Toerusting:
Padlangsouerskap is aangebied vir ‘n groepie jong ouers.
*Gemeentebediening:
Beide leraars het weeklikse Bybelstudie groepe.
*Ondersteuning:
Wittedrift se kerksaal kombuis is oorgedoen deur vrywilligers.
(4) FOKUS EN PRIORITEITE VIR 2015:
Die gemeente is deel van die Plett Forum van kerke wat in die gemeenskap prioriteite stel en aanspreek.

Terug na lys van gemeentes.