Vorm vir Kerklike Statistiek

Lourensrivier-Strand

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 449
Belydende lidmate: 1543
Aantal gedoop: 22
Aantal belydenis afgelê: 31

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Verskeie faktore, onder andere:
Media (televisie en radio kerk)
Ouderdom
Gesinne met jong kinders wat nog nie skoolgaande is nie

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 2

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 28
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 357
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 201

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning 0

Website: http://www.lourensrivier.co.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/lourensrivier.semense
https://twitter.com/LourensRi4Gem

Notas of Kommentaar

(1) HOOGTEPUNTE:
Webwerf
Facebookblad bediening
Elektroniese Nuuskrummels wat weekliks uitgaan staan nou al op 800 e-pos adresse
Hoërskool Jeugleiers: Ontwikkeling vir hoërskool jeugbyeenkomste
Kinderbediening
Rooi Posbus (Adopt Hope) Projek wat by ons kerk en gemeente begin is.

(2) UITDAGINGS:
Groter geestelike betrokkenheid en deelname.
Veranderinge aan eiendom om bediening en eredienste meer sinvol te maak.
Sosiale Media wat kerkbyeenkomste in die wiele ry.
Valse leer verkondiging wat verwarring bring.

(3) BEDIENINGE/PROJEKTE:
*Barmhartigheid:
Ondersteuning aan Kays Karavaanpark
Hawelose en noodgevalle
Behoeftige gesinne
Mannasakke (koskas)
Gratis Beradingssentrum
Snuffelmark
Tehuise vir Bejaardes
Helderberg CHAG (Christelike Hulp Aksie Groep)
Dinamiet Kiedz
Youth Lifeline
*Getuienis:
EEIII Kursusse en aanbieding aan Gr 5 en 6 op Sondae
Jaarlike Impakwerke (evangelisasie)
Dinamiet Kiedz
Youth Lifeline
Timoteus-program onder manne
Uitreike na motorfietsryers (CMA-Strand)
CBMC groepe wat uitreik
Sending (Revuma Ondersteuning en Dove Ondersteuning)
*Toerusting:
Evangelie kursusse (EEIII, Weavers en CEF) / Evangelie Nasorgkursus / Veritas Bybelskool (Module 1-4) / Gebedskursus (jaar-kursus) / Huwelikskursus (ad-hoc asook e-kursusse) / RCL-tekste vir prediking
*Gemeentebediening:
Belofteland (Kleuters) / Dinamiet Kiedz (Gr 1-7) / Lifeline Youth (Tieners) / Rapha Vrouegroep / Mannegroepe / Verskeie kleingroepe / Koorbediening / Agape Lof & Aanbidding Orkes / Alternatiewe dienste / Gasvryheidsbediening / Gratis Beradingsentrum / Gesinsversorging / Versorging en uitreike na motorfietsryers en klubs / Huis Jan Swart / Huweliksvoorbereidingskursus & Huweliksberading / Media
*Ondersteuning:
Jaarlikse Voedselfees (einde Augustus)
Jaarlikse Feesmark (Oktober/November)
Snuffelmark

(4) WAT GEBEUR IN DIE GEMEENSKAP EN OMGEWING?
Werkloosheid vererger
Armoede neem toe
Gesinne val uitmekaar
Behoefte aan emosionele & sielkundige bystand raak groter
Kinders word nie skool toe gestuur nie of skole het nie plek nie

(5) FOKUS EN PRIORITEITE VIR 2015:
Altyd: Geestelike toerusting vir leiers en gemeentelede / Evangelisasie / Barmhartigheid
Uitreik/versorg (materialisties en geestelik) en bemagtig die hulpbehoewendes/haweloses

(6) ANDER SAKE:
Daar bestaan baie-baie min Afrikaanse Media Toerusting (“witness gear”) bv. kort videogrepe om op webwerf en facebook blad te plaas.
Die moontlikheid om modern Geestelike Afrikaanse Musiek te gebruik vir videogrepe op youtube.

Terug na lys van gemeentes.