Vorm vir Kerklike Statistiek

Wynberg

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 25
Belydende lidmate: 223
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Vermindering in Dooplidmate is regstelling omdat baie kinders nie meer in ouerhuis is nie en onaktiewe lidmate.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 70
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 70

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 36
Tweede Sondag van Februarie 31
Derde Sondag van Februarie 34
Vierde Sondag van Februarie 40
Gemiddelde bywoning 14.21

Website: http://www.ngkerkwynberg.co.za/
Sosiale Media:

ngkerkwynberg

Notas of Kommentaar

Covid 19 tye

Terug na lys van gemeentes.