Vorm vir Kerklike Statistiek

Stellenberg

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 1247
Belydende lidmate: 3777
Aantal gedoop: 17
Aantal belydenis afgelê: 62

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Afname in lidmaatgetalle – Sensusopname is gedoen einde 2020 waarin lidmate hul betrokkenheid by die gemeente moes aandui.
Weens Covid-19 inperking is minder kontakdienste gehou en gevolglik ook minder babas gedoop.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 6
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 55
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 550
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 395

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 508
Tweede Sondag van Februarie 633
Derde Sondag van Februarie 652
Vierde Sondag van Februarie 473
Gemiddelde bywoning 11.28

Website: http://www.stellenberg.co.za
Sosiale Media:

Facebook: Stellenberg Gemeente
Instagram: Stellenberg Jeug

Notas of Kommentaar

Erediensbywoning: Weens Covid-19 was daar geen kontakdienste nie, maar is dit elektronies uitgesaai – getalle weerspieel aantal “views”.

Terug na lys van gemeentes.