Vorm vir Kerklike Statistiek

Kraaifontein-Noord

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 139
Belydende lidmate: 704
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 9

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daar het ‘n paar nuwe lidmate in die gemeente ingetrek.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 2
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 30

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 31
Vierde Sondag van Februarie 35
Gemiddelde bywoning 1.96

Website: http://ngkraain.net
Sosiale Media:

https://facebook.com/ngkerkkraaifonteinnoord/

Notas of Kommentaar

Asgevolg van Covid was daar geen byeenkomste in die gemeente gehou nie. Ons het wel van Watts up, Bulk sms, youtube, facebook gebruik gemaak.

Terug na lys van gemeentes.