Vorm vir Kerklike Statistiek

Herbertsdale

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 40
Belydende lidmate: 156
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daar was 4 sterftes onder die ouer lidmate.
7 Lidmate se lidmaatskap is na ander gemeentes oorgedra.
Dooplidmate wie se ouers in ander gemeentes lidmate is, se data is oorgeskuif na die “Onaktiewe lidmate” toe.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 5
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 29
Tweede Sondag van Februarie 29
Derde Sondag van Februarie 38
Vierde Sondag van Februarie 23
Gemiddelde bywoning 15.18


Sosiale Media:

Geen

Notas of Kommentaar

Die Covid19 inperkings het geweldige impak op ons gemeente gehad.
Kerkbywoning is baie swak.
Ouer lidmate kom nie meer kerk toe nie.
Kategese word baie swak bygewoon.
Die Vrouediens sukkel om die vroue-lidmate weer betrokke te kry.

Terug na lys van gemeentes.