Vorm vir Kerklike Statistiek

Sutherland

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 32
Belydende lidmate: 295
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 10
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 170
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 4

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 142
Tweede Sondag van Februarie 68
Derde Sondag van Februarie 75
Vierde Sondag van Februarie 113
Gemiddelde bywoning 30.43

Notas of Kommentaar

Kerkbywoning is lag aangesien die lidmate oor ver afstande en gronspaaie moet ry. Hulle kom een maal per kwartaal kerk toer en woon nagmaaldienste by.
Wyksbyeenkomste en buitedienste word egter goed bygewoon, asook die dienste in die winter by Tuinplaaskerk. Huisbesoeke word jaarliks by alle lidmate gedoen.

Terug na lys van gemeentes.